Historia Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego

Statutowe cele Fundacji:

  • popularyzowanie najnowszej historii,
  • rozwijanie poczucia godności i dumy z polskości, z jej bogatym dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym,
  • przybliżanie problematyki międzynarodowej, w szczególności europejskiej,
  • ułatwianie krajowych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
  • propagowanie funkcjonowania społecznych instytucji demokratycznych działających w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Do realizacji tych celów powoływane są zespoły robocze lub stałe agendy jak np. Instytut Rozwoju Śląska. Podejmowane są również inicjatywy specjalne jak program upamiętnienia dzieła i osoby Wojciecha Korfantego, w ramach którego ufundowano płaskorzeźbę Korfantego umieszczoną w kościele garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, czy też konferencja Polska a integracja europejska z udziałem Ministra Jana Kułakowskiego.

W 2001 r. Fundacja aktywnie włączyła się w obchody Roku Paderewskiego na Dolnym Śląsku. Mając na uwadze to kim był Paderewski w Polsce i na świecie zorganizowaliśmy kilka imprez, które dobrze wpisały się w kulturalny pejzaż Roku Paderewskiego. Wystawa, z pomysłem której wystąpiła Fundacja, miała miejsce w Sali Wójtowskiej wrocławskiego Ratusza w dniach 26 kwietnia – 3 czerwca 2001 r. Ekspozycja wyraziście pokazała postać wielkiego syna Narodu Polskiego i upamiętniła dwa koncerty Paderewskiego jakie odbyły się we Wrocławiu ( 1891 r. i 1901 r.).

W dniu 9 listopada 2001 r. zorganizowaliśmy konferencję naukową p.t. Aktualność myśli politycznej Ignacego J. Paderwskiego, która przypomniała udział Paderewskiego w tworzeniu i obronie niepodległego, demokratycznego państwa polskiego. W konferencji wzięli udział m.in. Minister Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. Henryk Przybylski i dr Zygmunt Królak.

W roku 2002 Fundacja wystąpiła z inicjatywą trwałego upamiętnienia drugiego wrocławskiego koncertu Ignacego J. Paderewskiego poprzez ufundowanie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku tzw. Nowej Giełdy przy ul. Krupniczej we Wrocławiu. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 26 października 2002 r. Aktu odsłonięcia dokonał Prezydent Wrocławia – Stanisław Huskowski.

Rok 2003 zaowocował w naszej działalności sesją naukową poświęconą życiu i działalności politycznej Wojciecha Korfantego, którą przygotowaliśmy wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Referaty wygłosili znani historycy: Teresa Kulak, Wanda Wanatowicz, Karol Jońca, Marian Marek Drozdowski, Henryk Przybylski i Wojciech Wrzesiński.

Fundacja Odbudowy Demokracji ufundowała również tablicę upamiętniającą wrocławskie studia Wojciecha Korfantego, która została zabudowana na budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po wielu sesjach wstępnych w dniu 24 maja 2003 r. zorganizowaliśmy we Wrocławiu konferencję pt. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – korzyści, niebezpieczeństwa i konsekwencje. Konferencję otworzył Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a referaty wygłosili: Stanisław M. Gebhardt, który przedstawił rys polityczno-historyczny współpracy europejskiej, prof. Bolesław Winiarski mówił o niektórych gospodarczych aspektach akcesji a ks. prof. Stanisław Pawlaczek zaprezentował stanowisko Kościoła Katolickiego w Polsce i w Europie wobec integracji.

Kolejną inicjatywą Fundacji było zorganizowanie w dniu 26 lutego 2004 r. w Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie konferencji pt. Wizja państwa polskiego w Rodzinie Europejskiej. Referat wprowadzający wygłosił prof. Marian Marek Drozdowski, a dyskusję o aktualności myśli politycznej Paderewskiego poprowadził dr Zygmunt Królak – członek rady Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego.

W dniu 16 maja 2004 r. zorganizowaliśmy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie konferencję pt. Działalność polskich chrześcijańskich demokratów na wychodźstwie i w organizacjach międzynarodowych na rzecz Polski i Polaków w latach 1947 – 1989. Wzięli w niej udział dawni działacze m. in. Stanisław Gebhardt, Franciszek Gałązka, Maciej Morawski, Jan Kułakowski, którzy zajmowali kiedyś najwyższe stanowiska w międzynarodowych organizacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych (m.in. w Międzynarodowej Unii Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych, Radzie Europy, ONZ czy Światowej Organizacji Związków Zawodowych) lub prowadzili działalność edukacyjną, naukową bądź wydawniczą (np. Esperienze Internazionali – Rzym, Odnowa i Orbis-Books –Londyn).

W kwietniu 2005 r. we współpracy z Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych przygotowaliśmy w Łazienkach Królewskich w Warszawie konferencję p.t. Dokonania Ignacego J. Paderewskiego przykładem partnerstwa europejsko-amerykańskiego z udziałem prof. Stefana Kurowskiego i prof. Ryszarda Domańskiego.

7 listopada 2005 r. w Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich miała miejsce Konferencja poświęcona zasługom Ignacego Paderewskiego w dziele niepodległości, upamiętniająca odznaczenie go orderem Virtuti Militari.

W czerwcu 2006 r. pod patronatem Marszałka Sejmu RP - Marka Jurka w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję p.t. Ignacy J. Paderewski – mąż stanu, Jego idee i dokonania. Po obradach złożono kwiaty pod pomnikiem Paderewskiego. Również ten projekt to efekt współpracy Fundacji z Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych.

W październiku 2007 r. w Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego J. Paderewskiego w Warszawie współorganizowaliśmy wieczór literacko-muzyczny dla uczczenia dziewięćdziesięciolecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej.

Kolejna zorganizowana przez nas konferencja naukowa poświęcona Frontowi Morges odbyła się 11 grudnia 2007 r. również w Muzeum Wychodźstwa Polskiego w Warszawie. Równocześnie promowaliśmy książkę prof. Henryka Przybylskiego p.t. „Front Morges”, która wydana została staraniem Fundacji Odbudowy Demokracji.

Najnowsza inicjatywa Fundacji to wzniesienie we Wrocławiu pomnika Wojciecha Korfantego, przywódcy ludu śląskiego, zasłużonego w walce o niepodległość Polski. Projekt pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego oraz wielu wybitnych wrocławian zyskał pełne poparcie Rady Miejskiej. W listopadzie 2007 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs na projekt monumentu. Pierwszą nagrodę jury przyznało pracy młodego rzeźbiarza z Tych – Tomasza Wenklara.

W roku 2008 poświęciliśmy serię studiów wybitnym Twórcom Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Ukoronowaniem tej inicjatywy była konferencja zorganizowana w dniu 27 listopada 2008 r. pod przewodnictwem Senatora Piotra Andrzejewskiego – Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Patronat nad konferencją objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

W listopadzie 2009 r. Fundacja, pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, zorganizowała konferencję poświęconą życiu i działalności Wojciecha Korfantego z projekcją filmu zrealizowanego przez TVP Historia oraz panelem, w którym wzięli udział historycy Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Teresa Kulak i prof. Marek Czapliński.

Fundacja organizuje cykliczne konferencje na tematy zgodne ze statutem Fundacji, współorganizuje i uczestniczy w wydarzeniach poświęconych najnowszej historii Polski a także przygotowuje okolicznościowe spotkania np. z okazji Święta Niepodległości. W ramach dostępnych nam środków wydajemy materiały pokonferencyjne oraz interesujące opracowania dotyczące najnowszej historii. Wszystkie swoje inicjatywy Fundacja realizuje dzięki pracy społecznej członków Zarządu i Rady Fundacji oraz gronu Ofiarodawców i Sponsorów, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.